תנאי שימוש

דף הבית / תנאי שימוש

תנאי שימוש

1. כללי

השימוש באתר "https://www.shiftorganizer.com" או באפליקצית ShiftOrganizer ("האתר") שבו ניתן, בין השאר, לנהל משמרות וסידור עבודה (להלן: "השירות") הינו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין. השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת מצדך (להלן: "המשתמש") לתנאים כאמור.

השימוש בשירות הינו למטרות חוקיות בלבד ומותר אך ורק למשתמשים אשר כשירים משפטית או לתאגידים.

מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין מפעילת האתר, חברת שיפטאורגינייזר בע"מ (להלן: "החברה") לבין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותי החברה. שימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, אל תעשה שימוש באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

תנאי השימוש קובעים את הגישה שלך לאתר ויחולו על כל שימוש שתעשה בהם לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בהם או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בהם או באמצעותם וכן על כל מסירת מידע, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.

מובהר בזאת כי החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואו או בחלקו לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות, ניתן ליצור קשר עם החברה בדוא"ל שכתובתו היא support@shiftorganizer.com והחברה תשיב לפנייתכם תוך זמן סביר.מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.

בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.

יובהר כי הנך מצהיר, מתחייב ומבין שכל שימוש שלך והסתמכות שלך על המידע המופיע בשירות הוא באחריותך בלבד ולא יהיו לך טענות נגד החברה ו/או מי מטעמה במקרה של נזק שעלול להיגרם כתוצאה מהשימוש שלך בשירות. למען הסר ספק, החברה משמשת כפלטפורמה בלבד המאפשרת למשתמשים שלה, בין השאר, לסדר משמרות ולהפעיל שעוני נוכחות, ויובהר כי השימוש בשירות לא יטיל כל אחריות על החברה בכל הקשור לסוגיות משפטיות ו/או אחרות, וכי אין להסתמך על תוצרי השירות באופן בלעדי כתחליף להתחייבויות שחלות על המעסיק על פי דין ובפרט בכל הקשור ליחסי עובד-מעביד.

החברה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש בשירות ו/או מהסתמכות על התוכן והשירות המוצעים באמצעות האתר לרבות, אך לא רק, במקרה של הליכים משפטיים שיינקטו נגד המשתמש בבית הדין לעבודה. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע המפורסם באתר ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש בשירותים אחרים לרבות, אך לא רק, מעקב ידני אחרי שעות העבודה של עובדי המשתמש וקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין העוסק בדיני עבודה. למשתמש לא תהיה כל טענה לגבי מידע שפורסם וזמין באתר, והחברה לא תישא באחריות כלפי המשתמש בנוגע למידע שפורסם באתר ו/או מידע שהגיע לצד שלישי דרך האתר לרבות על ידי אתרי צד שלישי.

2. כלל ההסכם

תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.

3. שינויים ועדכונים

מובהר בזאת כי החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואו או בחלקו לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

החברה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת.

4. תיאור השירות

השירות הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע וניתן לעשות בו שימוש בכל עת. עם זאת ייתכן והאתר יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת החברה אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד החברה בשל כך.

שירות החברה כולל אירגון וסידור משמרות עובדים של הלקוח, המהווים גם הם משתמשים באפליקציית החברה. שירות זה מוצע בתשלום חודשי הכולל את שירותי החברה במסגרת האפליקציה. שירותי החברה הכוללים איחזור ושיחזור מידע היסטורי של הלקוח והמשתמשים המהווים את עובדיו או עובדיו לשעבר, לאחר סיום יחסי לקוח עם חברה, מוצע בתשלום נפרד מהתשלום החודשי השוטף. לקבלת פרטי שירות נוסף זה, יש ליצור קשר עם החברה במייל: support@shiftorganizer.com.

5. פרטי יצירת קשר

בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות, ניתן ליצור קשר עם החברה בדוא"ל שכתובתו היא support@shiftorganizer.com והחברה תשיב לפנייתכם תוך זמן סביר. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.

6. הגדרות

"התוכן" משמעותו האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם, בדוורים ובמסרונים.

"השירות" משמעותו האתר, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי החברה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

"החשבון" משמעותו החשבון שנפתח במסגרת השירות על שמך כמשתמש רשום, או כל שימוש שנעשה בשירותי החברה ללא פתיחת חשבון.

"שגיאות אתר" משמעותן כל הפרעה בזמינות האתר אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של החברה.

"אתה" ו"משתמשים", משמעותם, בין היתר, יחידים וישויות המורשים על ידינו לעשות שימוש בשירות וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך ו/או צדדים שלישיים שעמם הנך מנהל עסקים.

"הנתונים שלך" משמעותם כל הנתונים ו/או המידע האלקטרוניים המוגשים על ידך ו/או הנאספים על ידי החברה באתר במהלך השימוש באתר.

7. אחריות והגבלת אחריות

החברה אינה אחראית לכל התקשרות בין המשתמש לבין העובדים של המשתמש ו/או לכל צד שלישי שעליו המשתמש מעוניין לפקח באמצעות השירות. כל טענה ו/או תביעה שתהיה למי מהצדדים בכל הקשור לשימוש בשירות תופנה במישרין לאותו צד והחברה לא תהיה צד לכל סכסוך כאמור ולא תופנה כל טענה ו/או תביעה למפעילה בכל הנוגע לשימוש בשירות.
יובהר כי אין למפעילה שליטה על המידע שמוזן על ידי המשתמש ולפיכך החברה אינה נושאת באחריות כלשהי למידע כאמור והחברה אינה ערבה לטיבם, נכונותכם, תקפותם, שלמותם, דיוקם ו/או התאמתם לכל מטרה שהיא, ובאחריות המשתמש לבדוק את תקינות ודיוק המידע כאמור.

החברה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש בשירות ו/או מהסתמכות על התוכן והשירות המוצעים באמצעות האתר לרבות, אך לא רק, במקרה של הליכים משפטיים שיינקטו נגד המשתמש בבית הדין לעבודה. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע המפורסם באתר ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש בשירותים אחרים לרבות, אך לא רק, מעקב ידני אחרי שעות העבודה של עובדי המשתמש וקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין העוסק בדיני עבודה. למשתמש לא תהיה כל טענה לגבי מידע שפורסם וזמין באתר, והחברה לא תישא באחריות כלפי המשתמש בנוגע למידע שפורסם באתר ו/או מידע שהגיע לצד שלישי דרך האתר לרבות על ידי אתרי צד שלישי.
החברה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באתר ו/או במסגרת הדיוורים הנשלחים על ידי החברה, יהיו תקינים ויובילו לקישור פעיל, והימצאותו של קישור מסוים באתר לא ייחשב כדעה, המלצה או ייעוץ בנוגע לתוכן המופיע באותו קישור, ובשום מקרה החברה לא תהא אחראית בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים של צדדים שלישיים אליהם הגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר לרבות באמצעות קישורים של אתרי צד שלישי.

ייתכן כי השירותים באתר יופרעו ו/או ילוו בשגיאות ו/או לא יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות. החברה אינה מתחייבת לכך שהאתר יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי ושרתי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. החברה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לאתרי צד שלישי ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.

המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירות הניתן באתר עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר. החברה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. החברה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.

אין החברה אחראית על תוכנן של מודעות פרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר לרבות כל מודעה ו/או הצעה מסחרית כולל מאתרי צד שלישי. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות לרכישת מוצרים או שירותים, קבלתם או תוצאותיהם יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות לרבות אתרי צד שלישי, והחברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל הצעה של שירות ו/או מוצר כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האחריות של החברה כלפי המשתמש לא תעלה על הסכום ששולם למפעילה על ידי המשתמש בששת החודשים שקדמו לקבלת דרישת תשלום שתופנה למפעילה על ידי המשתמש.

8 .הפרת תנאי השימוש

החברה תהא רשאית לפעול נגד המשתמש לרבות, אך לא רק, באמצעות חסימתו משימוש בשירות ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד החברה בשל כך. כן יהיה על המשתמש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

9. היעדר אחריות לתוכן צד שלישי

החברה אינה שולטת בתוכן המועלה ו/או המפורסם באתר על ידי צדדים שלישיים (למשל פרסומות העשויות להופיע באתר), ועל כן אינה ערבה לדיוק, לתקינות ו/או לאיכות של תוכן כאמור. המשתמש מבין בזאת שבאמצעות שימושו באתר, יתכן וייחשף לתוכן שהוא פוגעני, מגונה, מטעה או מעורר התנגדות מבחינתו. החברה לא תהא אחראית בשום מקרה לכל תוכן, לרבות לכל שגיאה או השמטה בכל תוכן, או לכל הפסד או נזק מכל סוג שהוא הנגרם על ידי המשתמש או שנגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש בכל תוכן המשודר, מועלה, מפורסם, נשלח באמצעות דוא"ל או ההופך לזמין באמצעות האתר בדרך כזו או אחרת. ידוע למשתמש שהחברה אינה יכולה לשאת באחריות לכל תוכן שמועלה על ידי צדדים שלישיים כאמור.

10. תנאי הצטרפות ומנויים

על המשתמשים המנויים לשירותי האתר יחולו התנאים שבסעיף זה בנוסף ליתר תנאי השימוש ומבלי לגרוע מהם (להלן: "המנוי" או "המנויים").

על מנת להשתמש בשירותים הניתנים על ידי החברה באתר, על המשתמש להירשם כמנוי לאתר על ידי מילוי "טופס פתיחת לקוח" למול החברה, בו יתבקש למסור פרטים כפי שייקבעו על ידי החברה. יובהר כי החברה רשאית לעדכן ו/או לשנות את הפרטים אשר יתבקשו על ידה בכל עת ועל פי שיקול דעתה. יובהר כי החברה רשאית לדחות בקשה להצטרף כמנוי לאתר ו/או לבטל את המנוי באתר, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את סירובה.

באתר ניתן לרכוש סוגי מנויים במחירים הקבועים ב"הצעת המחיר" שתישלח ללקוח. עם זאת החברה רשאית לשנות את מחירי וסוגי המנויים בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שללקוח או המשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. כן תהא רשאית החברה לשנות את תוכן השירותים המוצעים על ידה בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

ההצטרפות כמנוי כרוכה בתשלום חודשי או שנתי בהתאם לבחירת המשתמש ובסכום הנקוב ב"הצעת המחיר" אשר ייגבה מראש או מדי חודש בחודשו, בסכום אשר ייקבע על ידי החברה מעת לעת. החברה תהיה רשאית לעדכן את סוג המנוי ואת שיעור דמי המנוי, להגדיל או להפחית אותם בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. בדמי המנוי חודשיים, התשלום ייגבה מראש מדי חודש בחודשו כל עוד לא ביטל המנוי את חברותו באתר. המנוי לא יהיה זכאי להחזר ו/או להנחה ו/או להטבה כלשהי במידה וחל שינוי בשיעור דמי המנוי לאחר הצטרפותו כמנוי לשירות, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה לעניין זה מהחברה בגין האמור.

המנוי עבור השירות יחודש כל עוד לא ביטל המשתמש את השירות. המשתמש לא יהיה זכאי להחזר ו/או להנחה ו/או להטבה כלשהי במידה וחל שינוי בעלות דמי המנוי לאחר הצטרפותו, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה לעניין זה מהחברה בגין האמור.

התשלום לחברה, או באמצעות האתר או האפליקציה יכול ויבוצע באמצעות כרטיס אשראי או שירותי סליקה דוגמת PayPal או כל אמצעי תשלום אחר. יובהר כי החברה רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

יובהר כי ככל והמשתמש יבחר באפשרות תשלום באמצעות שירותי סליקה דוגמת PayPal ,הרי ששירותי תשלום אלה מסופקים על ידי צדדים שלישיים ואינם בשליטת החברה. על כן החברה לא תהיינה אחראית בגין כל תקלה ו/או בעיה לרבות בעיות אבטחה בתשלום אשר ינבעו כתוצאה מתשלום בדרכים אלה כאמור לעיל.

במידה והמנוי לא יסדיר תשלום לחברה במועד, יחולו ההוראות הבאות:
המשתמש יקבל הודעה לתיבת הדוא"ל שהזין באתר או באפליקציה, אשר תזכיר לו כי עליו להסדיר את התשלום; החברה רשאית אך לא חייבת לפנות ללקוח באמצעי תקשורת נוספים, ואולם הלקוח הוא המחוייב לוודא כי כתובת הדוא"ל המוזנת באתר או באפליקציה היא המעודכנת והמתאימה לתקשורת איתו.

במידה ובחלוף 30 יום ממועד מתן התזכורת המשתמש טרם הסדיר את התשלום, תיחסם גישתו לחשבונו ולתכנים שהעלה לחשבונו;

במידה ובחלוף 30 יום נוספים ממועד ממתן התזכורת כאמור הלקוח עדיין לא הסדיר את התשלום, תהיה החברה רשאית למחוק את כל התכנים אשר הלקוח או המשתמש העלה לחשבונו מבלי כל מחויבות לשחזרם.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לפעול לגביית חוב של מנוי לרבות באמצעות נקיטת הליכים משפטיים.

יובהר כי השירותים המוצעים על ידי החברה אינם כוללים שירותי גיבוי מידע ואין להתייחס אליהם ככאלה, ועל כן החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם בגין אובדן של מידע שאוחסן על שרתי החברה לצרכי גיבוי. יובהר כי עם ביטול ו/או הפסקת המנוי המידע עשוי להימחק מיד ללא כל מחויבות לשחזר ו/או לגבות את המידע שנמחק. החברה עשויה לגבות תשלום נפרד בגין שיחזור ואיחזור מידע היסטורי זה שנתבקש על ידי הלקוח, לאחר סיום יחסי לקוח.

המשתמש רשאי להפסיק את חברותו באתר באמצעות פנייה לחברה בבקשה לבטל את המנוי. החברות באתר תבוטל עד סיום החודש הקלנדרי ביום שנמסרה לחברה הבקשה להפסקת החברות. יובהר בעניין זה כי אין בביטול המנוי כדי לפטור את המנוי מחובתו לשם את יתרת התשלומים שטרם נפרעו, והמנוי לא יהא זכאי להחזר כספי בגין סכומים שכבר שולמו.

במקרה של ביטול השירות שרכש המנוי, יתאפשר למנוי להוריד למחשבו את כל התכנים שהעלה למשך תקופה של 10 ימים החל ממועד הביטול כאמור. בחלוף 10 ימים כאמור, תהיה החברה רשאית למחוק כל התכנים מחשבונו של המשתמש מבלי כל מחויבות לשחזרם לאחר מכן. החברה עשויה להציע שירות שיחזור ואיחזור תכנים אלה, בתשלום נפרד.

יובהר שוב כי החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את עלות השירותים ואת תוכן השירותים לרבות תוכן החבילות ושומרת על זכותה לשלב מרכיבים נוספים באתר מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגד החברה בשל כך.

רק במקרה בו החברה הודיעה על הפסקת פעילות האתר או האפליקציה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנויים לא תהיינה טענות נגדה בשל האמור. עם זאת, יהיו המנויים זכאים להחזר כספי ו/או זיכוי בגין דמי המנוי ששולמו על ידיהם רק באשר לתקופות שמעבר לסיום החודש הקלנדרי בו הודיעה החברה על הפסקת פעילות האתר או האפליקציה.

יובהר כי המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

11. קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, שמורות באופן בלעדי למפעילה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, התכנים, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי החברה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה הבלעדית של החברה.

אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהחברה.

אין לעשות בתוכן שימוש אלא למטרות לשמן נועדו לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים. חל איסור גורף לעשות שימוש בתוכן לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים.

המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא יעתיק ו/או ישעתק ו/או ישכפל/או יכין יצירות נגזרות ו/או ישנה ו/או יתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהחברה.

הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות אשר מופיעות באתר, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: "הסכמי צדדים שלישיים").החברה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.

החברה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח על הפרת זכויות קניין רוחני בדוא"ל שכתובתו היא support@shiftorganizer.com.

12. שיפוי

על המשתמש לשפות ולהגן על החברה ועל קודמיה, חליפיה, חברות הבת שלה, חברות האם שלה, גופים הקשורים אליה, נושאי המשרה בה, דירקטורים שלה, בעלי מניות שלה, משקיעים שלה, עובדים שלה, סוכנים שלה, נציגים שלה, ומיופי כוחה, מפני וכנגד כל הפסד, נזק, עלות והוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד) עקב או בקשר עם: (1)רשלנות רבתי או פעילות בזדון מצד המשתמש; (2)שימוש בשירות על ידי המשתמש; (3)נתוני המשתמש; (4)הפרת תנאי השימוש מצד המשתמש; (5)שימוש על ידי המשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, או כל מעשה או מחדל מצד המשתמש אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או מפר דין רלוונטי.

13. שימוש במידע אישי

החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מידע בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן למצוא במדיניות הפרטיות המופיעה באתר.

עם רישום המשתמש באתר, יתבקש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמה וכן לספק פרטי התקשרות שונים. פרטים אלה נדרשים על מנת לאפשר למשתמש גישה לאזורים המוגבלים של האתר. על אחריותו הבלעדית של המשתמש לשמור פרטים אלה בסודיות, ולדאוג לעדכן אותם מפעם לפעם, כך שרק המשתמש יוכל להשתמש בהם. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל פעילות בחשבון המשתמש ו/או באזור האישי של המשתמש על ידי מי שהשתמש בפרטי הכניסה של המשתמש.

14. דיוור ישיר

החברה עשויה להציע לכל משתמש בשירותיה בעת הרשמתו להצטרף לקבלת דיוור ישיר על מנת ליידעו בדבר פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את המשתמשים בדבר פעילות החברה ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים (להלן: "דיוור ישיר").

למשתמש יתאפשר לבטל את הסכמתו לקבל דיוור ישיר מהחברה באמצעות באמצעות הודעה לחברה בדוא"ל.

למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

15. אבטחה

האתר של החברה מאובטחים באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין ובטוח באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל משתמש באתר מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. החברה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לשירות ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור. עם זאת יובהר כי החברה אינה יכולה להתחייב להגנה מוחלטת מפני פעולות כאמור ועל כן החברה לא תישא באחריות בכל הנוגע להתקפות שעלולות להביא לפרצות אבטחה וזליגה של מידע ממחשבי החברה, בין השאר כתוצאה מהתקפות כאמור.

במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו באתר, החברה רשאית לחסום את גישתו של המשתמש מהשירות, ויהיה על המשתמש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה הוצאות תשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

16. תקופה וסיום

הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בו הודיעה החברה על העלאת מערכת השירות של הלקוח באתר או באפליקציה, ויימשך עד לסיום השימוש בשירות על ידי הלקוח או המשתמש ו/או עד למועד פקיעת המנוי שלך.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר במועד שימושך באתר. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, הנך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, נא הימנע מכל שימוש באתר.

החברה רשאית בכל עת לסיים הסכם זה במקרים הבאים:(1)המשתמש הפר הוראה מהוראות הסכם זה (או פעל באופן אשר מוכיח בבירור כי הוא מתכוון לעשות זאת או כי אינו מסוגל לקיים את הוראות ההסכם);(2)החברה תידרש לעשות כן על פי דין (למשל, כאשר מתן השירות הינו או יהא בלתי חוקי); (3)מתן השירות אינו כדאי עוד מבחינה כלכלית. במקרים כאמור ב- (1)ו-(2)לעיל, החברה תמסור למשתמש, ככל הניתן, הודעה סבירה מראש אודות סיום ההסכם.

החברה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או חלק ממנו באתר, ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.

ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר סיום ההסכם.

17. תנאים כלליים, הדין החל והודעות

תנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות מהווים את כלל המוסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.

החברה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי השימוש, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אינך רשאי/ת להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן, וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל.

על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר פתח תקווה בלבד.

כל הודעה שתישלח לכתובת הדוא"ל של החברה המצוינת בתנאי שירות אלה, תיחשב כהודעה שהגיעה למענה תוך 36 שעות ממועד שליחתה בדוא"ל כאשר בידי השולח ישנו אישור שליחה בידי השולח.