מדיניות פרטיות

דף הבית / מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

1. כללי

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש.
החברה מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשים באתר. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסמת החברה מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידע המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות החברה בעניין איסוף מידע מהאתר.
בעת השימוש באתר יתכן ויצטברו נתונים אודות אופן השימוש של המשתמש באתר, ובהם שירותים בהם התעניין, דפים בהם גלש ומנויים שרכש. זהו מידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי.
החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר החברה.

2. מאגר המידע והשימוש בו

אפליקציית החברה מייצרת סידור עבודה מוצע ללקוח. סידור העבודה המוצע מהווה נכס של הלקוח המעסיק את המשתמש, ולא של כל משתמש. מידע זה מצוי בשליטתו של לקוח שכזה ונתון לשינויים מצידו. לכן, אין החברה מתחייבת לאמיתות המידע כלפי המשתמש, מעבר להתחייבויותיה החוזיות כלפי לקוח כאמור.
הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע של החברה. החברה מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:
* לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;
* לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
* לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
* לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (במקרה שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמש אישית, אלא אם ביקש זאת הלקוח מראש ובכתב);
* אכיפת תנאי השימוש של החברה;
* לספק לך שירותים ייחודיים לרבות שליחת דיוורים עם העברת כתובת הדוא"ל לחברה;
* גביית תשלום בגין דמי מנוי;
* שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);
* עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש אחר בקשר להרשמתו באתר;
* צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;
* צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו;
* מתן שירותים למשתמש והבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק;
* לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו.
ידוע למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן החברה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לפעילות המשתמש במסגרת האתר, לגופים השותפים לפעילות החברה ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה של החברה.
בהתאם להסכמת המשתמש כדין, החברה תהא רשאית לפנות אליו מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות לשירותים שונים של החברה אשר ניתנים במסגרת שימושו של המשתמש בשירותי החברה באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים(SMS),פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהמשתמש בכל עת.

3. מסירת מידע לצד שלישי

מצבים בגינם עשויה החברה לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים:
* כאשר המשתמש או הלקוח אישר לחברה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים;
* כאשר הלקוח מבקש לצרכיו שלו, העברת פרטי משתמשים המהווים עובדיו, לגורמי ניתוח מידע סטאטיסטי באשר לפעילות הלקוח ויעילותו;
* במקרה בו יפר המשתמש את תנאי השימוש באתר או ינסה לבצע פעולות המנוגדות לדין;
* על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת;
* בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ"ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות ממשלתית אחרת;
* על מנת לקבוע או לממש את זכויותיה המשפטיות של החברה;
* על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור, החברה עשויה להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי;
* במקרה בו החברה תחליט לגבות חוב שאינו שולם באמצעות צד שלישי המתמחה בגביית חובות לרבות משרדי עורכי דין;
* כאשר מאמינה החברה כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;
* על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של החברה ,עובדיה, לקוחותיה, משתמשי האתר או אחרים;
* במקרה של מחלוקת או כל בעיה אחרת שאירעה עם מי ממשתמשי האתר, תוכל החברה להעביר המידע לבאי כוחה ומייצגיה, משטרת ישראל, מערכת בתי המשפט, רשויות המס, משרד הפנים ואחרים;
* בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי החברה, הסרת השקעות, מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים, או במקרה של פירוק, ובכפוף ליידוע המשתמשים באשר לשינויים אלה.

4. מידע מצטבר ובלתי אישי

החברה עשויה לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שהיא אספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. החברה עשויה לשלב מידע בלתי אישי שהיא אספה עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, החברה רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים, לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. למשל, החברה רשאית לדווח למפרסמים שלה אודות מספר המבקרים באתר וסוגי המנויים הפופולאריים ביותר. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים תוכן ופרסום.

5. צדדים שלישיים

ישנם מספר מקומות באתר שבהם עשוי להיות יכול המשתמש להקליק על קישור לשם גישה לקישורים לאתרים שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו ואינם קשורים לחברה לרבות, אך לא רק, קישורים של מפרסמים שעשויים לפרסם באתר .בקישורים הללו עשויים לבקש מהמשתמש ו/או לאסוף מידע עליו באופן עצמאי לרבות מידע אישי מהמשתמש ובמקרים מסוימים לספק לחברה מידע אודות פעילות המשתמש בקישורים הללו.
כל צד שלישי אשר עשויה החברה לגלות לו מידע אישי בכפוף למדיניות פרטיות זו, עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו אשר מתארת כיצד הינו עושה שימוש ומגלה מידע אישי. המדיניות כאמור תסדיר את השימוש, הטיפול והגילוי של המידע האישי של המשתמש לאחר שהחברה חלקה אותו עם צדדים שלישיים כאמור במדיניות פרטיות זו. אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ,החברה מעודדת אותך לבקר בקישורים של צדדים שלישיים כאמור.
החברה עשויה להרשות לצדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות המורשים שלה, היועצים, חברות פרסום ורשתות פרסום להציג פרסומות באתר. החברות הללו עשויות לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב, כגון "Cookies" (ראו להלן), על מנת לאסוף מידע אודות משתמשים אשר צופים או מבצעים אינטראקציה עם הפרסומות שלהן. השימוש שחברות אלו עושות ב"Cookies"  כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

6. בחירות המשתמש אודות איסוף ושימוש במידע

המשתמש רשאי לבחור שלא לספק לחברה מידע מסוים, אולם הדבר יגרום לכך שלא יוכל לעשות שימוש במאפיינים מסוימים באתר מכיוון שמידע כאמור נדרש על מנת שירשם לשירותי החברה לרבות לצורך הצטרפותו כמנוי לשירותי החברה.
כאשר המשתמש נרשם לשירות ואישר קבלת דיוור ישיר כמפורט בתנאי השימוש ,תוכל החברה בכפוף לכל דין לשלוח לו דיוורים ישירים לרבות, אך לא רק, הודעות דוא"ל ו/או עלונים אודות עדכוני שירות, שיפורים, הצעות מיוחדות, או תוכן מיוחד. החברה עשויה לשלוח למשתמש סוגים אחרים של הודעות דוא"ל, כגון הודעות שירות, הודעות פרסום, וסקרים. אם כבר מסרה החברה את המידע אודות המשתמש לצד שלישי לפני ששינה את ההעדפות שלו או עדכן את המידע שלו, ייתכן ויהא המשתמש מחויב לשנות את ההעדפות שלו במישרין מול צד שלישי כאמור.
בעת התקנה ראשונית של האפליקציה על גבי מכשיר טלפון, יתבקש המשתמש לאשר באופן ייחודי גישה לאפליקציה לתכונות מיקום ומצלמה של הטלפון. רק לאחר אישור מפורש של המשתמש, תותר הגישה לתכונות אלה.

7. שימוש ב- "Cookies"

החברה עושה שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר הנייד ו/או המחשב של המשתמש ואודות פעילות המשתמש באתר.
החברה אוספת מידע באופן אוטומטי מהמכשיר הנייד או הדפדפן של המשתמש כאשר הוא מבקר באתר.מידע כאמור כולל אינטרנט סלולרי, כתובת IP,סוג הדפדפן ושפת הדפדפן, זמני גישה,  התוכן של "עוגיות" (cookies) שלא נמחק, אשר הדפדפן של המשתמש קיבל מהחברה בעבר וכתובת האתר המפנה.
עוגיות(cookies) : כאשר משתמש עושה שימוש באתר ,החברה עשויה להקצות למכשיר הנייד או למחשב המשתמש עוגייה (cookie) אחת או יותר, על מנת לאפשר גישה ליישום ועל מנת להתאים למשתמש את החוויה המקוונת. באמצעות שימוש בעוגייה (cookie),עשויה החברה גם לאסוף מידע באופן אוטומטי אודות הפעילות המקוונת של המשתמש באתר, כגון דפי אינטרנט בהם הינו מבקר, הקישורים עליהם הוא מקליק והחיפושים שהוא מבצע באתר .
רוב הדפדפנים מקבלים עוגיות (cookies) באופן אוטומטי, אולם בדרך כלל יכול המשתמש לשנות את הגדרות הדפדפן שלו על מנת לסרב לעוגיות (cookies). אם יבחר המשתמש לסרב לעוגיות (cookies), עליו לשים לב כי לא יוכל להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהמאפיינים המוצעים במסגרת האתר.
החברה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אלומות אינטרנט (web beacons), אנאליטיקס וטכנולוגיות דומות, על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר. כמו כן, החברה עשויה לכלול את האמור לעיל בהודעות דוא"ל או עלונים לקידום מכירות, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. המידע שתשיג החברה באופן זה, יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלה.

8. זכות לעיין במידע ולעדכנו

על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981,לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע של החברה. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל.
יובהר כי אפליקציית החברה מייצרת סידור עבודה מוצע ללקוח. סידור העבודה המוצע אינו מהווה את המידע הפרטי של המשתמש, ומהווה נכס של הלקוח המעסיק את המשתמש, ולא של כל משתמש. מידע זה מצוי בשליטתו של לקוח שכזה ונתון לשינויים מצידו. לכן, אין החברה מתחייבת לאמיתות המידע כלפי המשתמש, מעבר להתחייבויותיה החוזיות כלפי לקוח כאמור. לפיכך, כל בקשת משתמש כאמור לתיקון, עדכון או מחיקת המידע המוחזק עליו באשר להצעות סידור העבודה, תיענה בכפוף לאישור לקוח כאמור .
לעומת זאת, המידע הנאגר בחברה לגבי שעות עבודה בפועל של המשתמש או השתכרותו של המשתמש, מהווה מידע השייך הן למשתמש והן ללקוח המעסיק את המשתמש- הרשאי לבצע שינויים במידע זה. ככזה, תיענה החברה לכל בקשת מחיקה של מידע כאמור, ואולם רק לאחר יידוע והעברת מידע זה במלואו ללקוח המעסיק את המשתמש.

מובהר כי אין לחברה כל ידיעה באשר לאמיתות המידע, ואו לשינויים שעשויים להתבצע בו על ידי הלקוח המעסיק את המשתמש, או למחיקתו כליל של מידע לגבי משתמש, על ידי הלקוח המעסיק את המשתמש.
פנייה כזאת יש להפנות לחברה בדוא"ל שכתובתו היא support@shiftorganizer.com.מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.
אם המידע שבמאגר המידע של החברה משמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.